Home Mail Site Map
||||||||||
Prvi v Sloveniji certificirani po standardu ISO/IEC 27001

IT Slovenija
Webinarji
Foto Galerije

18.05 » DATA CENTER 2018 - aktualne vsebine!!!

18.05 » Konferenca DATA CENTER 2018 - že 5. leto zapored!!!

18.05 » Kako izgleda konferenca DATA CENTER v živo?

Izobraževanja › Upravljanje varnosti › Konferenca

Konferenca NEPREKINJENO POSLOVANJE 2018

Konferenca NEPREKINJENO POSLOVANJE 2018

Četrtek, 8.3.2018, 
Ljubljana, City hotel

Veliko podjetij in organizacij meni, da so pripravljene na prekinitve in incidente v poslovanju. Kaj pa vi - ste pripravljeni?

Ste se pripravljeni spoprijeti z nepredvidljivimi dogodki? Kaj, če vam poplave uničijo prostore? Kaj, če ste se prisiljeni preseliti na drugo lokacijo? Kaj se zgodi, če so ključne osebe poslovanja odsotne, zbolijo, odidejo? Če ostanete brez elektrike cel delovni dan ali več? Kako ukrepati v primeru groženj s terorističnimi napadi?

Kako torej delovati neprekinjeno?

Pridružite se nam na 13. konferenci NEPREKINJENO POSLOVANJE, prisluhnite strokovnjakom, ki vam bodo predstavili izkušnje in praktične primere ter vam podali konkretne rešitve, ki bodo pripomogle k boljšemu obvladovanju neprekinjenega poslovanja.

Dobra pripravljenost za neprekinjeno poslovanje je za podjetja neizogibnega pomena, saj se s tem lahko izognejo različnim oblikam tveganja in škodi, ki nastane zaradi incidentov.

 

Program

7.45 - 8.15

Prihod in registracija

8.15 - 8.30

Uvodni nagovor organizatorja
8.30 - 9.00 Alberto Mattia, Business Continuity Institute
Resilience is the new black

9.00 - 9.30

Uroš Kavs, Inštitut M.O.S.T.
Kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje ob odhodu ključnega kadra?

9.30 - 10.00

Bharat Thakrar, British Telecom
BCM in the age of Artificial Intelligence (A.I.)

10.00 - 10.30

Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Testiranje kriznih načrtov

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Jelka Zalar, AMBCI
Kako je neprekinjeno poslovanje urejeno na Svetu Evropske Unije?

11.30 - 12.00

Barbara Pernuš Grošelj, Sektor za zakonodajo informacijske družbe, MJU
Predlog Zakona o informacijski varnosti (ZInfV)

12.00 - 12.30

Marjan Antončič, Ainigma d.o.o. in mag. Erih Skočir, Resis d.o.o 
Zagotavljanje odpornosti in razpoložljivosti obdelave osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in ZVOP-2

12.30 - 13.00

Odmor

  1. SEKCIJA 2. SEKCIJA

13.00 - 13.30

Renato Burazer, AREM PSN poslovne storitve d.o.o.
Kako uspešno prestati revizijo načrta neprekinjenega poslovanja?

Mladen Baranek in Adriana Baranek, MIADRIA
Business Continuity as a Service

13.30 - 14.00

Boštjan Tavčar, Uprava RS za zaščito in reševanje
Digitalna transformacija na področju nacionalne varnosti
Bharat Thakrar, British Telecom
Interactive BCM crisis scenario based on a cyber-attack

14.00 - 14.30

Nuška Čakš Jager, dr. med., specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Pripravljenost organizacij za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ob morebitnem pojavu nalezljive bolezni
Jeffrey Goldstein, RecoveryPlanner
Business Continuity Management - One of the Best Investments Your Company Can Make

14.30 - 15.00

Darko Jamnik, KDD d.d. 
Kako BCP testiranja vključiti v normalen delovni proces, da postanejo nevidna za uporabnika?
Kristijan Klarič, NLB d.d.
Krizno vodenje v NLB

15.00 - 15.45

OKROGLA MIZA:

Številni novi zakoni sprejeti v letu 2018 vplivajo na neprekinjeno poslovanje - ste vi in vaši načrti sploh skladni?

V letu 2018 so bili sprejeti številni zakoni in uredbe, ki vplivajo na načrte za neprekinjeno poslovanje (BCP). Kako lahko podjetja uskladijo svoje načrte, da bodo skladna z novo zakonodajo?

 • nov Zakon o kritični infrastrukturi,
 • nov Zakon o informacijski varnosti,
 • nov ZVOP-2 oz. GDPR 

15.45

Zaključek

Moderatorja: Saša Javorič in Janko Uratnik

POVZETKI LETOŠNJIH VSEBIN:

Resilience is the new black, Alberto Mattia, Business Continuity Institute
How many business continuity managers or consultants complain about Executives’ lack of concern for organizational resilience? How many of us still do not succeed in winning internal or external commitment? Whether we are managers or consultants, one of our first and most important goals is to embed continuity and resilience into people’s culture. To do so, we should really worry about explaining to everyone why resilience is so important. 
Resilience is the new black. It is not just a competitive advantage; it is a must-have to be successful in today’s world, where new threats are emerging and complexity is constantly increasing. Given the context, how do we build resilience in organizations and national systems? The keys are professional networking and collaboration. 
The Business Continuity Institute is the global leading institution for continuity and resilience. It aggregates over 8,000 like-minded professionals in more than 100 countries to keep the world’s organizations on track, no matter what happens. We set the guidelines, we train professionals, we gather the research, and we spread the knowledge. Together, we work to create a more resilient future. Do you want to join?

Business Continuity as a Service, Lovre Gabrilo in Mladen Baranek, MIADRIA
Prevent a negative impact on business continuity or finances – hardware or software failure, a network outage, a power outage, physical damage…
Depending on RTO and RPO choose the right approach that fits the budget with pure As a Service model – it could be as minimum as backup and restore from the cloud or full-scale multi-site solution deployed in onsite and cloud with data replication and mirroring.

Krizno vodenje v NLB, Kristijan Klarič, NLB d.d.
V okviru upravljanja neprekinjenega poslovanja je eno izmed najpomembnejših področij krizno vodenje. Sistem kriznega vodenje zajema določitev organov kriznega vodenja, članstvo, odgovornosti/pooblastila in proces odločanja/informiranja. Ob nesrečah je zelo pomembno, da so odločitve sprejete kar se da hitro, jasno mora biti določeno, kdo odločitve sprejema. Prav tako je zelo pomembno, da javnost (interno in zunanjo) čim bolje in pravočasno informiramo, da ne pride do panike, izkrivljenih informacij, nepotrebnih vprašanj,… Zato mora biti sistem kriznega vodenja jasno definiran, pregleden in učinkovit, predvsem v velikih podjetjih.

Digitalna transformacija na področju nacionalne varnosti, Boštjan Tavčar, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Digitalna transformacija na področju javne varnosti, zaščite reševanja in pomoči je nekaj kar se že dogaja, četudi se tega še ne zavedamo. Informacijska revolucija, ki smo ji priča, je dala velik zagon razvoju informacijskih in komunikacijskih tehnologij tudi na tem področju. Počasi se spreminja ali bi se vsaj morala spreminjati ustaljena praksa razmišljanja od dosedanje uporabe informacijskih tehnologij za informatizacijo obstoječih postopkov zaščite reševanja in pomoči v smer spreminjanja slednjih, z namenom povečevanja učinkovitosti in zagotavljanja večje varnosti ljudi. V prispevku bom opisal idejo digitalne transformacije na področju javne varnosti, zaščite reševanja in pomoči, med drugim:

 • idejo vzpostavitve vseevropskega omrežja Esinet,
 • naslednjo generacijo storitev klica v sili na številki 112,
 • naslednjo generacijo samodejnih klicev v sili iz vozil eCall,
 • vizijo prenove klicnih centrov za sprejem klicev na številki 112 v Sloveniji,
 • pomen omrežij IoT na tem področju,
 • akcijski načrt Evropske zveze 5G za Evropo in prizadevanja Slovenije, da postane referenčna država na tem področju

Business Continuity Management - One of the Best Investments Your Company Can Make, Jeffrey Goldstein, RecoveryPlanner
Business Continuity Management is a process of identifying, developing, documenting, and testing organizational-wide procedures, critical applications and/or resources in order to ensure continuity of key business operations. This overview will provide instructions as to what needs to be executed within the Business Continuity process and why it is critical to any organization. In addition, we will discuss how a Business Continuity Management Software can assist organizations to managing this process to ensure resiliency.

Pripravljenost organizacij za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ob morebitnem pojavu nalezljive bolezni, Nuška Čakš Jager, dr. med., specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje
V današnjem času se človeštvo spopada s porajajočimi se nalezljivimi boleznimi, katerih pogostost narašča in pomeni tveganje za povečanje števila zbolelih v prihodnje. Pojavljajo se nove nalezljive bolezni, ki jih povzročajo novoodkriti mikroorganizmi (ebola) ali pa spremenjeni že znani mikroorganizmi (pandemska gripa iz leta 2009). Znane nalezljive bolezni se širijo na nova zemljepisna območja oziroma postanejo ponovno problematične zaradi odpornosti na zdravila ali prenehanja izvajanja javnozdravstvenih ukrepov, kot je cepljenje (npr. ošpice). Posebno področje predstavlja namerno širjenje bioloških agensov (bioterorizem).
Nalezljive bolezni povzročajo patogeni organizmi (bakterije, virusi, zajedavci, glive ter plesni) in so posledica interakcije med biološkim agensom, gostiteljem in okoljem. Dodatno so za nastanek in širjenje nalezljivih bolezni pri ljudeh pomembni še številni drugi dejavniki, kot so mednarodna potovanja, globalna trgovina, tehnologija predelave hrane, življenjski slog, podnebje, letni čas in vreme, naravne nesreče, vojne ter bioterorizem.
V državi so z zakonom določeni in rutinsko vzpostavljeni sistemi rednega spremljanja in prijavljanja nalezljivih bolezni. Tudi po evropski zakonodaji in pravno zavezujočem Mednarodnem zdravstvenem pravilniku (IHR, 2005) so države podpisnice dolžne vzpostaviti sistem interdisciplinarnega odzivanja na različna tveganja za javno zdravje in poročanja v roku 24 ur od zaznave dogodka, ki ima lahko mednarodni vpliv ter pomeni grožnjo za javno zdravje.
Interdisciplinarna skupina strokovnjakov z različnih zdravstvenih in ne-zdravstvenih področij je pripravila Smernice pripravljenosti in odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje. Dokument ponuja usmeritve in informacije o prepoznavanju nalezljivih bolezni, poteh obveščanja in potrebnih splošnih ter specifičnih ukrepih ob pojavu posameznih nalezljivih boleznih.
Načrtovanje delovnih organizacij za zagotavljanje neprekinjenega procesa dela v primeru pojava nalezljive bolezni temelji na ustrezni pripravljenosti tako posameznikov kot delovnega okolja. Priporočljivo je, da posamezniki poskrbijo za svojo osebno zaščito s poznavanjem splošnih higienskih ukrepov in zagotavljanjem specifičnih ukrepov, kamor sodijo tudi priporočena in ustrezna cepljenja. V delovnih organizacijah pa je pomembno načrtovanje: zmanjševanja negativnega vpliva in motenj, ki jih povzroči večje število obolelih za nalezljivo bolezen, splošnih preventivnih ukrepov za zaščito ljudi, dobre notranje in zunanje komunikacije ter večje zdravstvene varnosti in osveščenosti ljudi o tveganjih za javno zdravje.

Kako BCP testiranja vključiti v normalen delovni proces, da postanejo nevidna za uporabnika, Darko Jamnik, KDD d.d.
Ena kljucnih stvari pri nacrtih neprekinjenega poslovanja je njihovo obdobno testiranje. Praviloma tovrstno testiranje, tako za tehnicno podporo, kot za poslovne uporabnike, predstavlja dodatno obremenitev bodisi znotraj ali pa celo izven delovnega casa.
Ali je mogoce tovrstna testiranja izvajati na nacin, da postanejo del rednega delovnega procesa in se jih vsaj poslovni uporabniki niti ne zavedajo? Teoreticno prav gotovo, kaj pa v praksi?
V predavanju bomo pokazali, da to ni nemogoce, in opozorili na nekatere prednosti in slabosti, ki so se skozi cas ob tem pojavljale.

Predlog Zakona o informacijski varnosti (ZInfV), Bojan Križ, Direktorat za informacijsko družbo, MJU
V prezentaciji bodo pojasnjene osnovne vsebine predloga zakona o informacijski varnosti - ZInfV, ki ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v RS, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah. Pri tem bodo kratko izpostavljene minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance ter nacin dolocanja zavezancev. Pri tem gre za t.i izvajalce bistvenih storitev, za ponudnike digitalnih storitev (pri obojih se upoštevajo možnosti direktive EU, ki se prenaša v naš pravni red) in še za organe državne uprave, ki upravljajo z informacijskimi sistemi in deli omrežja oziroma izvajajo storitve, nujne za nemoten razvoj države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti (v tem delu gre za nacionalno ureditev). Kratko bodo predstavljene tudi pristojnosti, naloge, organizacija in delovanje pristojnih organov na podrocju informacijske varnosti.

Kako je neprekinjeno poslovanje urejeno na Svetu Evropske Unije?, Jelka Zalar, AMBCI
In this presentation attendees will learn about the BCP context in the European Institutions and how BCP evolved in the Council of the European Union. An in-depth explanation will be given of the organisation of BCP, its scope, roles and functions, and the key steps which lead to a remarkably high maturity level.
Participants will hear how the Council of the EU looks after their staff, deals with media, protects information and ensures that the legislative process of the European Union continues.
Two recent real examples when BCP played a major role in successfully handling serious incidents will be presented: the 2016 Brussels terrorist attacks and a case of poisonous fumes in the building to host a meeting of the 28 Heads of State.

Kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje ob odhodu ključnega kadra?, Uroš Kavs, Inštitut M.O.S.T.
Ker se podjetniki ob prenosu dejavnosti na potomce večinoma ukvarjajo z davčnim vidikom, propade kar 2/3 družinskih podjetij. Zakaj? Ker je ključ do uspešnega nadaljevanja sociološki vidik prenosa in se je v prvi vrsti potrebno ukvarjati s komunikacijo in odnosi med potomci.

Zagotavljanje odpornosti in razpoložljivosti obdelave osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in ZVOP-2, Marjan Antončič, Ainigma d.o.o. in mag. Erih Skočir, Resis d.o.o
Splošna uredba o varstvu (osebnih) podatkov, ki velja od 24.5.2016, uporabljati pa jo bomo začeli 25.5.2018, nadgrajuje sedanjo normativno ureditev varstva osebnih podatkov, ki temelji na več kot dvajset let stari Direktivi 95/46. Skladno z novimi IT tehnologijami in s tem povezanimi tveganji za varno in zanesljivo obdelavo osebnih podatkov, GDPR prinaša določnejšo opredelitev ukrepov informacijske varnosti, ki jih bodo morali v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvajati upravljavci in obdelovalci, med katerimi velja izpostaviti zahteve po zagotavljanju odpornosti sistemov in storitev obdelave osebnih podatkov ter zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta. Upravljavci in obdelovalci bodo morali učinkovitost in relevantnost prej omenjenih tehničnih in organizacijskih ukrepov redno testirati, ocenjevati in vrednotiti.

Kako uspešno prestati revizijo nacrta neprekinjenega poslovanja?, Renato Burazer, Arem d.o.o.
Neprekinjeno poslovanje danes ni vec neznanka in veliko organizacij o neprekinjenem poslovanju resno razmišlja in se z njim ukvarja. Organizacije imajo vrsto deležnikov, ki se aktivno ukvarjajo z vzdrževanjem odpornosti na notranje in zunanje grožnje. Še vedno pa v praksi naletimo na pomanjkljivosti v celotnem življenjskem ciklu neprekinjenega poslovanja. Pogovorili se bomo o tem, kaj lahko naredi organizacija, da uspešno prestane revizijo nacrta neprekinjenega poslovanja in se dotaknili razlik med formalnim in dejanskim stanjem neprekinjenega poslovanja organizacije.

BCM in the age of Artificial Intelligence (A.I.), Bharat Thakrar, British Telecom

 • What is IoT, Cyber Physical and AI?
 • What does this mean for BCM and Cyber Security?
 • What can companies and organisations do to improve their BCM and Security?

Interactive BCM crisis scenario based on a cyber-attack, Bharat Thakrar, British Telecom

 • The use of role-playing scenario planning to improve crisis management 
 • How to protect the organisation against cyber-hacking?
 • Lessons learnt and practical steps to improve enterprise cyber resilienc


Zakupite konferenco Neprekinjeno poslovanje v paketu z ZVOP-2 (GDPR) konferenco in prihranite. Več informacij in prijave tukaj!
Cena s popustom znaša 597 € + DDV.

Vabljeni, da si rezervirate termin in se nam pridružite!

Kristina Velišček
kristina.veliscek@palsit.com 
05 338 48 51

 

* Kosilo in vsi prigrizki so vključeni v ceno programa.

 

 

BRONASTI SPONZORJI

SIQ      

 

MEDIJSKI SPONZORJI

Računalniške novice        Monitor pro    

 Revija avtomatika 

 

Stališča, ki so predstavljena v prezentacijah, so stališča avtorja in ne organizacije, iz katere avtor prihaja niti organizacije, ki dogodek organizira.Predavatelji

Alberto MattiaAlberto Mattia, Business Continuity Institute
Alberto is an entrepreneur with a broad experience in the field of organizational resilience, risk management and business continuity. Since 2014, he is the Chief Executive Officer of PANTA RAY (www.pantaray.eu), which is one of the leading training and consulting companies in the continuity and resilience market.
He also serves on the Risk & Governance Committee of the Business Continuity Institute (www.thebci.org) and on the BCI Italy Forum Board. He is a Member of the Business Continuity Institute (MBCI) and an Approved BCI Instructor, strongly supporting the mission of the BCI to promote a more resilient world. In fact, he has contributed to the update of the BCI Good Practice Guidelines 2018.
In 2017, he also got the International Certificate in Enterprise Risk Management issued by the Institute of Risk Management.
He has graduated in Economics and Finance at the Universita Bocconi (Milan, Italy) with a final paper on the importance of crisis management in the banking system.

Lovre GabriloLovre Gabrilo, MIADRIA
Lovre is cloud computing professional with over 7 years of experience working with companies on identifying opportunities to improve/transform their business using public cloud solutions.

 

 

 

Mladen BaranekMladen Baranek, MIADRIA
Professional with dedication to the ICT road ahead and teamwork skills. Broad experience with cloud solutions, telecommunication, network architectures and network management. Direct experience with system integrators, good IP and transport equipment vendors roadmap overview. Interested in broadband platforms development for enabling cloud services and all-IP broadband projects.
Specialties:
- Cloud development on Google Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure
- Cloud solutions based on Google Apps, IBM Connections Cloud, MS Office 365
- NFV/SDN migrations of legacy solutions
- 4G mobile network backhaul
- Broadband network architectures (Terastream, IPv6, ...),
- IP and transport network market and technologies,
- Network management (OSS, BSS)
- Project management

Kristjan KlaričKristijan Klarič, NLB d.d.
Kristijan Klarič je vodja koordinatorjev neprekinjenega poslovanja v NLB d.d. Na področju neprekinjenega poslovanja deluje že skoraj šest let. Pred tem je večino časa delal na področju informacijske tehnologije v LNB d.d., največ na področju razvoja (analiza, design, programiranje). Deloval je tudi na področju arhitekture IT, kakor tudi celovite arhitekture (enterprise architecture). Vodil in sodeloval je pri najpomembnejših IT projektih – Y2K in Evro.

 

Boštjan TavčarBoštjan Tavčar, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Boštjan Tavčar je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani na univerzitetni smeri telekomunikacije. Od leta 1994 je zaposlen na Ministrstvu za obrambo, na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v zadnjih letih kot vodja Centra za obveščanje Republike Slovenije. Skrbi za uveljavitev in razvoj informacijskih in komunikacijskih sistemov in enotne evropske številke za klic v sili 112. Je avtor aplikacije za klic v sili za gluhe in naglušne WAP112, ki je bila predhodnica storitev klica v sili naslednje generacije in za katero je Uprava RS za zaščito in reševanje v letu 2009 prejela mednarodno nagrado Evropskega združenja za klic v sili EENA. Je pobudnik vzpostavitve sistema eCall v Sloveniji, aktivno pa je sodeloval tudi pri njegovem razvoju. V preteklosti je sodeloval pri različnih evropskih projektih, U2010, MONET, ABSOLUTE, HeERO in drugih. Danes sodeluje pri projektih i-HeERO in NEXES. Bil je tudi član medresorskih skupin za uvedbo enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije. Boštjan Tavčar je predavatelj na Višji strokovni šoli za telekomunikacije, Šolskega centra za pošto ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. Je avtor več strokovnih člankov s področja telekomunikacij, informatike in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter soavtor knjige »Gradniki telekomunikacijskih sistemov 1«.

Nuška Čakš JagerNuška Čakš Jager, dr. med., specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nuška Čakš Jager, dr. med, specialistka javnega zdravja, je diplomirala na Medicinski univerzi v Ljubljani. Po nekaj letih dela na področju splošne medicine, je vrsto let nadgrajevala svoje znanje na strokovnih in vodstvenih mestih v farmacevtski industriji doma in v tujini. Ob zaposlitvi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je opravila specializacijo iz javnega zdravja. Poleg rednih strokovnih nalog v Centru za nalezljive bolezni, je odgovorna predvsem za načrtovanje, pripravljenost in odzivanje na tveganja za javno zdravje, pripravo in izvajanje simulacijskih vaj na področju javnega zdravja, medsektorsko usklajevanje in implementacijo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika. Vključena je v aktivnosti in delovne skupine Evropskega centra za spremljanje bolezni in Svetovne zdravstvene organizacije. Je predstavnica Nacionalnega Inštituta za javno zdravje v Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije.

Darko JamnikDarko Jamnik, KDD d.d.
Darko Jamnik je v KDD d.d. zaposlen od leta 1999, od leta 2005 na položaju direktorja sektorja za informacijske sisteme. Odgovoren je za načrtovanje in učinkovito upravljanje vseh segmentov informacijskega sistema centralnega registra vrednostnih papirjev, za sledenje razvoju novih rešitev na področju informacijskih sistemov ter informacijske varnosti in za zagotavljanje tehnične podpore poslovnim procesom.

Jelka ZalarJelka Zalar, AMBCI
Jelka works in the business continuity management team of the Council of the European Union since 2012. She is a certified ISO 22301 Lead Auditor and Lead Implementer, and holds a certificate in MSP Programme Management.
She participates in the development and implementation of the Council's Business Continuity Management including BC policy, Business Impact Analyses, BC plans, regular exercises, awareness-raising activities and training, reaching a considerably high level of BCM maturity in The Council of the EU.
She is also responsible for monitoring the Council's BCM activities and ensuring compliance with ISO 22301.
Jelka has an important support function in the Crisis Management Team which is activated at disruptive events like the terrorist attacks in March 2016 or sudden unavailability of an entire building in October 2017.

Bharat ThakrarBharat Thakrar, British Telecom
Bharat leads on Cyber/ Resilience and Advanced Threat Protection within BT Security. In this role he also covers security strategy, channel enablement and partnership development. He has over 14 years’ experience in designing, implementing and managing end to end BCM, security, risk/resilience and crisis management solutions.
Bharat focuses particularly on helping organisations build robust security, risk and resilience processes and systems and has led projects in several industry sectors in EMEA, Latin America and Asia.
Bharat is also involved in researching Cyber Resilience challenges for small and mid-range businesses (SMEs) and the evolving roles in cyber leadership and governance.
He regularly conducts seminars and workshops and is a frequent conference speaker. He is a visiting lecturer on university masters programmes and has chaired international conferences on Cyber Incident Response and Threat Intelligence. He has a MBA from Imperial College, London, and is a CISSP and CBCP practitioner.

Jeffrey GoldsteinJeffrey Goldstein, RecoveryPlanner
Jeffrey currently holds the position of Director of Sales & Alliances at RecoveryPlanner. Jeffrey is a seasoned sales professional in areas related to driving new business results, building and maintaining relationships with customers, and directly leading a sales team. His success within his career has always been around ensuring that customer service is paramount to the success of any organization.
At RecoveryPlanner, Jeffrey is responsible for gaining new business for the organization and cultivating his existing customer relationships. In addition, Jeffrey leads the RecoveryPlanner Alliance Network where he works with business partners around the world to sell RecoveryPlanner products and services. Prior to joining RecoveryPlanner, Jeffrey held numerous positions at both Nestle Waters North America and Kraft Foods in direct sales and sales leadership. He is a true sales professional that understands the importance of building relationships with customers and not only meeting, but exceeding their expectations.

Bojan KrižBojan Križ, Direktorat za informacijsko družbo, MJU
Bojan Križ je magister znanosti s podrocja telekomunikacij. Študij je obiskoval na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Med letoma 2001 in 2017 je bil zaposlen v podjetju ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, Kranj. Deloval je na podrocju razvoja sistemov Simens EWSD ter integraciji in avtomatizaciji procesov testiranja za pospeševanje »time2market«. V letu 2007 je nadaljeval kariero vodenja produktov in kompleksnih IKT projektov. Pri slednjem je sodeloval s številnimi mednarodno priznanimi podjetji, kjer so se osredotocili na rešitve na kljuc. Zaupano mu je bilo vec vodilnih položajev pri upravljanju produktov in produktnih linij ter konkretnih projektov za mednarodno priznane kupce telekomunikacijske opreme in rešitev. Kariero je nadaljeval kot koordinator za standardna telesa 3GPP in ETSI, ki so krovne standardne organizacije za telekomunikacije. Kot namestnik direktorja za osnovne operativne mreže pa se je osredotocil na podrocje opredeljevanja arhitektur multimedijskih rešitev za operaterje in srednje velika podjetja. Konec maja 2017 se je pridružil ekipi na Ministrstvu za javno upravo, kjer je prevzel funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja za informacijsko družbo. Vlada RS ga je 18. oktobra 2017 imenovala za generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo za mandatno dobo petih let.

Uroš KavsUroš Kavs, Inštitut M.O.S.T.
Uroš Kavs prihaja iz družinskega podjetja, v katerem je bila zaposlena celotna družina. 
Oče kot direktor, mama računovodja, mlajši brat sprva kot informator in tehnolog strojništva. Kasneje je brat prevzel dejavnost in danes uspešno vodi podjetje.
Uroš Kavs je zaključil študij ekonomije in diplomiral iz teme Prenos družinskega podjetja v naslednjo generacijo. Preučuje odnose v družinskih podjetjih, saj se je s konflikti in vsakdanjo vpetostjo v poslu srečeval tudi v domačem podjetju.
Po duši je sociolog, po zanimanju podjetnik in skupek vseh želja in okoliščin ga je pripeljal do odločitve, da družinski posel prepusti bratu, sam pa prične s svetovalno dejavnostjo. V ta namen je ustanovil Inštitut M.O.S.T., kar je simbol uspešnega prehoda dejavnosti in odgovornosti iz staršev na potomce.
Ugotavlja, da podjetnike ob prenosu dejavnosti običajno zanima zgolj davčni vidik, zanemarjajo pa strateško načrtovanje prenosa dejavnosti na naslednike. Prav zato je statistika uspešnosti prenosa tako porazna in kaže, da uspe le 1/3.
Glavni razlog so konflikti, čemur podjetniki namenjajo premalo pozornosti v prepričanju, da so vse dogovorjeni. Pomagal je preko 150 podjetjem, ki so svoje odnose uredili dolgoročno, kar je pogoj za nadaljevanje uspešnega poslovanja.
V namen osveščanja o tej problematiki, je napisal knjigo Kako družinskemu podjetju zagotoviti uspešno prihodnost, v kateri je polno primerov iz prakse, uspešnih in tudi neuspešnih zgodb.
Izvaja družinsko – poslovno – premoženjsko mediacijo z namenom doseči pošten družinski dogovor, ali pa dogovor med prijatelji v večosebnih družbah s ciljem ohraniti pristne medsebojne odnose in podjetju zagotoviti uspešnost na dolgi rok.

Marjan AntončičMarjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Je lastnik in prokurist podjetja Ainigma. Na področju informacijske varnosti dela že trideset let. Vso kariero je delal na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Policiji, kjer je med ostalim ustanovil in vodil Center za zaščito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravljanju in implementiranju zakonov o varstvu osebnih podatkov in številnih drugih predpisov, ki urejajo varstvo in zavarovanje podatkov. Je avtor Zakona o tajnih podatkih. Kot član delovnih skupin za harmonizacijo pravnega reda Republike Slovenije za izpolnitev pogojev za članstvo v EU in NATU v poglavju »pravosodje in notranje zadeve« je bil odgovoren za vprašanja varstva in zavarovanja osebnih ter tajnih podatkov. Kariero v Policiji je zaključil kot pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer z uspešno izvedeno schengensko evalvacijo Republike Slovenije na področju varstva podatkov. Sedaj državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje pri vprašanjih informacijske varnosti in razvoja poslovnih informacijskih sistemov.ž

Renato BurazerRenato Burazer, Arem d.o.o.
Renato Burazer je poslovodni svetovalec in revizor, ki narocnikom pomaga pri rasti in reševanju izzivov. Pogosto je angažiran na podrocju vodenja in organizacije družb za doseganje strateških ciljev, ter upravljanja tveganj in razvoja informacijskih sistemov. Poleg svetovanja izvaja revizije informacijskih sistemov in deluje kot neodvisni partner upravam in vodjem v razlicnih vlogah. Vec kot desetletje je delal v Big4 svetovalnem podjetju v centralni Evropi in ZDA. Sodeluje z mikro družbami, globalnimi igralci in javno upravo. Nekatere panoge, kjer je nabiral izkušnje: banke, proizvodnja, zavarovalništvo, razvoj informacijskih rešitev, trgovina, avtomobilska industrija, proizvodnja, distribucija in prodaja energije, storitve, nepremicninske agencije, razvoj nepremicninskih projektov, marine, javni sektor, farmacija in zdravstvo. Certifikati: CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP.

Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Organizacijska enota: Sektor varnosti
Področja dela: Vzpostavitev in spremljanje rešitev na področju informacijske varnosti, neprekinjenega poslovanja, splošne varnosti, varstva pri delu in preprečevanju zlorab.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Cena: 370,00 EUR + 22% DDV
Kotizacijo prosim poravnajte najkasneje 7 dni po prijavi na TRR: 02241-0090950979. Brez poravnane kotizacije v celoti vstop v dvorano ne bo mogoč. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 14 dni pred izobraževanjem. Če se boste odjavili po tem roku, vam bomo zaračunali administrativne stroške (70% kotizacije), za odjavo teden dni pred dogodkom pa kotizacija zapade v celoti.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.